Restaurování výmalby v paláci hradu Veveří

Na hradě Veveří se pilně pracuje na restaurování malby v místnosti č. 211 v hradním paláci. Částečný odkryv omítkových vrstev již v roce 1978 prokázal nástěnné malby na všech stěnách této místnosti paláce s břitovou věží. Jde o unikátní celoplošnou dekorativní rokokovou malbu.

Vzhledem k tomu, že odkryté malby nebyly zajištěny, urychlila se jejich degradace.

Podrobný průzkum omítkových vrstev provedl až v roce 2007 MgA. David Zeman. Jeho práce v místnosti č. 211 identifikovala celoplošnou dekorativní rokokovou nástěnnou malbu patrně z konce 18. století. Nejde o fresku, tedy o malbu do vlhké omítky, technikou je pravděpodobně tempera.

Drobné lidské postavy jsou zasazeny do bukolických (pastýřských, venkovských) krajinných výjevů. Tyto výjevy jsou členěny iluzivními rámy, zdobenými rokajemi. Malba je dochována i v obou okosených okenních špaletách. Všechny dochované plochy jsou značně narušeny hustým pekováním.

V roce 2019 MgA. Lucie Bartůňková průzkum rozšířila. Její práce potvrdila dochování maleb na téměř všech stěnách místnosti včetně dnes již zazděného průchodu do vedlejších prostor. Vyzkoušela i možnosti samotného restaurování. To se ukázalo jako možné i přes to, že odstranění horních nátěrů překrývajících malbu je velmi pracné a náročné.

V souvislosti s připravovaným Rokem osvícenské šlechty pro rok 2021 se NPÚ ÚPS v Kroměříži rozhodl provést celoplošné restaurování dle výše zmíněných záměrů.

Práce na obnově výmalby zahájili na přelomu srpna a září restaurátoři firmy Theodorik s. r. o. V současné chvíli probíhá celoplošný odkryv maleb, vyrovnávání peků a jejich příprava na retuš. Pokud půjde vše podle harmonogramu, počátkem června 2021 budou práce dokončeny.